Skip to content

Tag: szpital okulistyczny poznań

Ukierunkowana delecja CX3CR1 ujawnia rolę fraktalkiny w odrzucaniu aloprzeszczepu serca ad 8

4 miesiące ago

758 words

Ponadto brak ekspresji CX3CR1 w mysich limfocytach sugeruje, że należy ponownie zbadać wzorce ekspresji u szczurów. W OUN Fk ulega ekspresji na neuronach, a CX3CR1 ulega ekspresji na komórkach mikrogleju (6, 27), co sugeruje, że Fk pochodzące z neuronów może pośredniczyć w oddziaływaniach między tymi dwoma typami komórek (6). Zgodnie z tą hipotezą, Boehme i…

N-końcowa domena trombomoduliny maskuje białko grupy B1 o wysokiej ruchliwości, nowy mechanizm przeciwzapalny ad 6

4 miesiące ago

765 words

Podobnie podanie ip rhs-TM lub P-D1, ale nie P-D2 + 3 (w każdym przypadku, zgodnie z tym samym schematem), miało całkowity efekt ochronny porównywalny z obserwowanym dla IgY anty-HMGB1 (Figura 3F i 4C). Zgodnie z wynikami poprzedniego badania (28), myszy pozbawione RAGE wykazywały znaczący spadek śmiertelności indukowanej LPS: 50% śmiertelności zgodnie z naszym protokołem w…

Podstawy przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego ad 5

4 miesiące ago

695 words

Różne źródła fibroblastów w zwłóknieniu narządu. Przedstawiono cztery możliwe mechanizmy. Jedno z badań sugeruje, że około 12% fibroblastów pochodzi ze szpiku kostnego, około 30% może powstać za pośrednictwem miejscowego EMT, w tym komórek nabłonka rurkowatego w warunkach stresu zapalnego, a około 35% z EndMT (1). Pozostały odsetek prawdopodobnie powstaje w wyniku proliferacji miejscowych fibroblastów i…

Rozdzielczość łuszczycy po zablokowaniu aktywności biologicznej IL-15 w modelu myszy heteroprzeszczepu cd

4 miesiące ago

737 words

Monocyty wybrano w oparciu o rozproszenie po stronie rozproszonej do przodu. Dane analizowano metodą jednokierunkowej ANOVA, a następnie testem wielokrotnego porównania postuksu Tukeya. Analizę przeprowadzono przy użyciu Graph Pad Prism (wersja 3.02 dla Windows, Graph Pad Software, San Diego, Kalifornia, USA). Pacjenci stosowali model ksenoprzeszczepu myszy SCID. Wszyscy pacjenci mieli umiarkowaną do ciężkiej łuszczycę plackowatą.

Hamowanie mTORC1 prowadzi do aktywacji szlaku MAPK przez zależną od PI3K pętlę sprzężenia zwrotnego w ludzkim raku

4 miesiące ago

732 words

Liczne badania wykazały związek przyczynowy między nieprawidłowym ssaczym celem aktywacji rapamycyny (mTOR) a nowotworzeniem, co wskazuje, że hamowanie mTOR może mieć potencjał terapeutyczny. W tym badaniu pokazujemy, że rapamycyna i jej analogi aktywują szlak MAPK w ludzkim raku, co stanowi nową pętlę sprzężenia zwrotnego mTORC1-MAPK. Stwierdziliśmy, że próbki nowotworów od pacjentów z nowotworami litymi dostępnymi…

Angiotensynowe receptory AT1A na komórkach wyrażających receptory leptyny kontrolują spoczynkowy metabolizm ad 7

5 miesięcy ago

482 words

Ta funkcjonalna interakcja wydaje się być specyficzna dla kontroli RMR i dlatego może przyczynić się do rozwoju SLR. Przedstawione tu wyniki ilustrujące selektywny wpływ AT1A w neuronach AgRP na RMR, ale nie zachowania pokarmowe, również podnoszą intrygującą możliwość, że specyficzny podzbiór neuronów AgRP eksprymujących AT1A przyczynia się do kontroli RMR. W przeciwieństwie do tego sygnalizacja…

Krytyczna rola białka wiążącego chemokiny o wysokim powinowactwie w zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych wywołanym przez | 3-herpes ad 6

5 miesięcy ago

348 words

Aby ocenić lokalizację i stopień replikacji wirusa w mózgu, a także naturę odpowiedzi zapalnej na infekcję, przeprowadziliśmy badanie histologiczne mózgu zainfekowanych myszy. Badanie przekrojów w dniach 5 i 7 po zakażeniu wskazało nieciągłe obszary zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u myszy zakażonych albo HV68 lub AHV68-M3.stop. Zapalenie opon mózgowych było najbardziej widoczne w obszarze móżdżku i podstawy…

Hepatotoksyczność indukowana acetaminofenem u myszy zależy od Tlr9 i Nalp3 inflammasome ad 5

5 miesięcy ago

248 words

Jedną z wartości wykazujących nowe szlaki w procesie chorobowym jest to, że może to prowadzić do nowych terapii. W tym kontekście naszym celem było zidentyfikowanie bezpiecznego, przeciwzapalnego środka, który hamowałby szlak Nalp3 / ASC / kaspaza-1. Środek ten może mieć potencjał terapeutyczny w hepatotoksyczności indukowanej przez APAP i prawdopodobnie w innych rodzajach uszkodzenia wątroby. Aby…

Diada limfoblastycznych lizosomalnych proteaz cysteinowych powoduje degradację leku przeciwbiałaczkowego l-asparaginazy cd

5 miesięcy ago

758 words

Wykresy pudełkowe dla każdej kategorii ALL reprezentują rozstęp międzykwartylowy wartości, wąsy reprezentują najmniejsze i największe wartości dla każdej kategorii, a linie poziome i symbole plus oznaczają medianę i średnią; wartości odstające są reprezentowane przez kółka i gwiazdki. (B) Pierwotne limfoblasty wyrażają CTSB i AEP. Immunobloty pierwotnych próbek ALL (UPN, unikalny numer pacjenta) i linie komórkowe.…